Seadmete paigaldus, käivitamine ja tehniline hooldus
Pakume kõigile tarnitud seadmete asjatundlikku paigaldust, käivitamist ja tehnilist hooldust. Teenust pakume nii garantiiperioodil kui ka hilisemal hooldusperioodil.

Lepinguline hooldus
Tööde teostamine regulaarselt, vastavalt sõlmitud garantii- ja hoolduslepingutele.
Pakume hooldus- ja remonditööde teostamist vastavalt sõlmitud Teenuse osutamise lepingule.

24/7 On-line seadmete töö ööpäevaringne järelvalve, haldamine ja hooldus
Pakume kõigile tarnitud lahendustele 24/7 hooldusteenust. Pideva on-line järelvalve olemasolul on tagatud seadmestiku häireteta töö.

Tehniline abi Kliendi hoolduspersonalile
Kõigil meie klientidel on võimalus kasutada kliendituge vajaliku tehnilise informatsiooni saamiseks seadmete hooldamisel ja käitamisel.

Aurusüsteemide tehniline ülevaatus; kondensaadieraldajate kontrollimine
Teostame aurusüsteemide tehnilist ülevaatust, kondensaadieraldakate korrasoleku kontrolli. Saadud andmete põhjal koostame kliendile ülevaate seadmestiku tehnilisest seisukorrast koos asjatundlike soovitustega, et tagada seadmete parim ja ökonoomne tööreziim.

Veevarustusesüsteemide tehniline kontroll
Teostame erinevate veetöötluseadmete korralist hooldust ja tehnilist kontrolli vastavalt valmistajatehase poolt ettnähtud perioodsuse alusel. Eesmärgiks on tagada kliendile veetöötlusseadmete häireteta töö.

Veeanalüüside teostamine, tehniliste lahenduste väljatöötamine
Teostame nii katlamajade kui ka tehnoloogiliste seadmete veesüsteemide analüüsi. Tuginedes pikajalisele kogemustele töötame välja parima veetöötluslahenduse arvestades konkreetseid kliendi vajadusi.

Kontrollerite programmeerimine, montaaž, automaatjuhtimisseadmestiku seadistus
Pakume kõikvõimalike tehnoloogiliste protsesside juhtimiseadmestiku. Protsessi juhtimiseadmestiku valik, programeerimine, paigaldus ja hilisem hooldus.Lisaks vastavalt kliendi soovile vajalike muudatuste teostamine.

Põletite reguleerimine, suitsugaaside koostise kontroll
Omame pikaajalist kogemust erinevate põletite seadistamisel ja reguleerimisel erinevate kütuste kasutusel. Meie hooldusspetsialistid teostavad põletite häälestustöö selliselt, et tagada maksimaalne ökonoomsus kütuse põletamisel ja põleti töötamine parimal põlemisreziimil.

Koostootmisjaamade tehniline hooldus 24/7
Teostame koostootmisjaamade tehnilist hooldust ja järelvalvet 24/7 mis tagab seadmepargi häireteta töö energia tootmisel.

Pumpade hooldus
Vastavalt pumba tootja juhenditele ja kliendiga kokkuleppele teostame hooldustoiminguid: visuaalne kontroll, laagrite kontroll, vajadusel joondamine, mootori töövoolude mõõtmine, tihendite vahetus jm. Pumpade professionaalne hooldus tagab ülevaate pumpade seisukorrast, vigade kiirema avastamise ja sellest tulenevalt väiksemad remondikulud, õigeaegse varuosade tellimise/saamise, avariide ja ootamatute tööseisakute ennetamise.

Järelevaataja teenus
Pakume surve-ja gaasiseadmete ning ohtlike vedelike paiksete anumate järelevaataja teenust ning täidame seadusest tulenevaid järelevaataja kohustusi. Teostame kõik vajalikud toimingud seadmete esitamiseks korralisele kasutuskontrollile ja hoiame korras vajaliku tehnilise dokumentatsiooni.